GARANTİ KOŞULLARIMIZ.


   1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


   2.  Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.


   3.  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;


   a.  Sözleşmeden dönme,

   b.  Satış bedelinden indirim isteme,

   c.  Ücretsiz onarılmasını isteme,

   d.  Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.


   4.  Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.


   5.  Tüketicinin,ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;


   Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,


   •   Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

   •   Tamirinin mümkün olmadığının,yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini,ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı,tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


   6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.


   7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


   8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye’nin her yerinden 0216 420 1600 no’lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.


   9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.


   10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)


   1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,


   2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).


   3. Diğer cihazlarla ilişikili kullanımda yol açtığı arızalar,


   4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,


   5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),


   6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,


   7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,


   8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,


   9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,


   10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,


   11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,


   12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,


   13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.


İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.